Uvjeti Ugovora

1. OPĆE ODREDBE: 1.1. Ovim Općim uvjetima ugovora trgovačkog društva IV Nakladništvo d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, 10 000 Zagreb (dalje u tekstu: “Izvršitelj narudžbe“) uređuju se odnosi između naručitelja i Izvršitelja narudžbe u odnosu na gore navedenu i specificiranu narudžbu (dalje u tekstu: “Narudžba“). Na odnose koji nisu posebno uređeni ovim Općim uvjetima ugovora primjenjuju se odgovarajući propisi Republike Hrvatske u opsegu i sadržaju da odgovaraju duhu i smislu ovih Općih uvjeta ugovora te da ih dopunjuju.

1.2. Naručitelj izjavljuje da je suglasan da reklamno oglašavanje izvede Izvršitelj narudžbe odnosno International Police Association – Hrvatska sekcija u svojstvu suradnika Izvršitelja narudžbe. Potpisnik Narudžbe izričito izjavljuje da je ovlašten na potpisivanje Narudžbe, zastupanje naručitelja i sklapanje ovog Ugovora koji sukladno toč. 6 Općih uvjeta Ugovora nastaje u trenutku primitka Narudžbe od strane Izvršitelja narudžbe. Naručitelj i potpisnik narudžbe izričito izjavljuju da su suglasni da se poslovanje obavlja pisanim putem, posredstvom telefaksa i/ili e-maila. Potpisnik narudžbe prihvaća da pored naručitelja osobno i solidarno odgovara za ispunjenje ugovornih obveza.

2. KORESPONDENCIJA I SPOREDNI DOGOVORI: Upiti, obavijesti i tome slično, dostavljaju se isključivo Izvršitelju narudžbe, uz obavezno navođenje broja Narudžbe/Ugovora. Ovaj Ugovor podložan je isključivo pisanom obliku. Zaposlenici, suradnici i osobe ovlaštene od strane Izvršitelja narudžbe nisu ovlašteni davati bilo kakva usmena očitovanja (primjerice suglasnosti, obećanja) u odnosu na ugovoreni tekst. Usmeni dogovori smatrat će se nepostojećim a imat će pravnu snagu jedino i isključivo ukoliko su isti izričito potvrđeni pisanim putem od strane Izvršitelja narudžbe.

3. POTVRDA O NARUDŽBI, RAČUN: Izvršitelj narudžbe će po primitku Narudžbe izdati naručitelju potvrdu o narudžbi/račun, sa svrhom provjere podataka od strane naručitelja. Potvrda o narudžbi smatrat će se računom samo u slučaju da je plaćanje cijene koja je navedena u Narudžbi izvršeno unaprijed. U protivnom, račun se s jednim primjerkom knjigovodstvene isprave dostavlja naručitelju prilikom isporuke proizvoda.

4. PLAĆANJE I ZAKAŠNJENJE U PLAĆANJU: 4.1. Ukoliko u pojedinom računu ili samoj Narudžbi nije drugačije određeno, račun dospijeva na naplatu u roku od 8 dana od dana izdavanja računa. Plaćanje se vrši na račun naznačen od strane Izvršitelja narudžbe. Ukoliko u pojedinom računu nije drugačije naznačeno, plaćanje ukupnog iznosa računa vrši se na niže navedeni bankovni račun Izvršitelja narudžbe. U slučaju zakašnjenja u plaćanju cijelog iznosa cijene ili njezinog dijela, obračunavaju se zatezne kamate u visini određenoj mjerodavnim propisima Republike Hrvatske.

4.2. Naručitelj se obvezuje nadoknaditi Izvršitelju narudžbe sve izdatke i troškove koje je Izvršitelj narudžbe imao zbog nepravovremenog plaćanja računa od strane naručitelja, kao što su primjerice trošak korespondencije uključujući poštarine, izdatke za sudske, upravne i javnobilježničke pristojbe, trošak prikupljanja podataka i informacija te vršenja uvida u mjerodavne registre, trošak pribavljanja odgovarajućih potvrdi, izdatke na ime angažiranja odvjetnika, kao i sve ostale izravne i neizravne troškove naplate uključujući i one koji nastanu Izvršitelju narudžbe zbog angažiranja trećih osoba radi posredovanja u naplati potraživanja.

5. DOKUMENTACIJA (PODLOGE) ZA TISAK I KOREKTURNI (PROBNI) OTISAK: Naručitelj se obvezuje dostaviti Izvršitelju narudžbe odgovarajuće podloge za tisak u roku utvrđenom u zahtjevu Izvršitelja narudžbe. Ukoliko podloge za tisak nisu dostavljene Izvršitelju narudžbe u zadanom roku, ili ako iste prema procjeni Izvršitelja narudžbe nisu podobne za tisak, Izvršitelj narudžbe će sam sastaviti tekst oglasa. U slučaju zakašnjenja naručitelja, Narudžba se smatra uredno ispunjenom od strane Izvršitelja narudžbe ukoliko su u oglasu navedeni tvrtka i sjedište naručitelja pravne osobe, odnosno ukoliko je naručitelj fizička osoba njezino ime i prezime te adresa. Prije tiskanja, naručitelju će biti dostavljen korekturni (probni) otisak koji se naručitelj obvezuje provjeriti i vratiti Izvršitelju narudžbe. Prilikom dostave korekturnog otiska naručitelju, Izvršitelj narudžbe ovlašten je odrediti naručitelju primjereni rok za korigiranje korekturnog otiska, protekom kojeg se korekturni otisak ima smatrati automatski prihvaćenim i odobrenim. Po isteku roka nikakve izmjene ili zahtjevi za izmjenama ne mogu se provesti odnosno uvažiti. Ukoliko nije drugačije određeno u Narudžbi odnosno pisanoj korespondenciji između naručitelja i Izvršitelja narudžbe, rok za korigiranje korekturnog otiska iznosi 8 dana. Zbog tehničkih i vremenskih ograničenja, Izvršitelj narudžbe u mogućnosti je dostaviti samo jedan korekturni otisak. Izmjene dostavljene putem telefona, telegrama ili e-maila bit će prihvaćene i provedene od strane Izvršitelja narudžbe, bez preuzimanja ikakve odgovornosti za točnost istih. Tiskanje se izvršava isključivo u klasičnoj 4-bojnoj offset tehnici (CMYK), pri čemu se posebne želje vezane uz boje, kao npr. Pantone ili RAL ne mogu izvesti, pa stoga nisu niti moguće. Tisak oglasa vrši se na temelju i u bojama s podloge za tisak koju izradi naručitelj, ukoliko se iste mogu reproducirati uz primjereni trošak. Rizik zbog mogućih pogrešaka prelazi na naručitelja u trenutku prihvata korekturnog otiska od strane naručitelja (odobrenja za tisak) odnosno u slučaju šutnje naručitelja, protekom ostavljenog roka. Moguća manja odstupanja od zadane boje i/ili prikaza, kao i razlike u boji kod tiska na različitom materijalu, uvjetovana su mogućnostima primijenjene tiskarske tehnike, te ne predstavljaju materijalni nedostatak proizvoda odnosno razlog za reklamaciju. Isto vrijedi i za moguća odstupanja između korekturnog otiska i tiska naklade, posebice ako papir na kojemu je izrađen korekturni otisak nije isti kao papir na kojemu je izvršen tisak naklade.

6. OBVEZUJUĆA PONUDA, STORNIRANJE: Narudžba obvezuje naručitelja na kupnju i plaćanje te se ima smatrati obvezujućim i neopozivim prihvatom ponude od strane naručitelja. Ugovor se smatra zaključenim u trenutku kada Izvršitelj narudžbe primi Narudžbu od naručitelja. Nakon što Izvršitelj narudžbe zaprimi Narudžbu, naručitelj ne može više povući Narudžbu kako u cijelosti tako niti djelomično niti odustati od Ugovora. Ukoliko naručitelj fizička osoba, nakon što Izvršitelj narudžbe zaprimi narudžbu, uskrati privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka i zatraži prestanak daljnje obrade njegovih osobnih podataka na način da onemogućuje Izvršitelja narudžbe da ispuni ugovor, smatrat će se da je uskratom privole naručitelj odustao od ugovora te se obvezuje platiti Izvršitelju narudžbe odustatninu u iznosu koji odgovara punoj – bruto cijeni proizvoda. Odustatnina dospijeva na naplatu u trenutku kada Izvršitelj narudžbe zaprimi uskratu privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka naručitelja fizičke osobe.

7. REKLAMACIJE: Reklamacije bilo koje vrste (obavijest o nedostatku) moraju biti prijavljene odmah po primitku proizvoda, a najkasnije unutar 8 dana. Naknadne reklamacije odnosno prigovori ili pritužbe naručitelja neće biti priznati. Naručitelj je u svakom slučaju obvezan provjeriti sa dužnom pažnjom polu- i međuproizvode koji mu se pošalju radi korekcije.

8. OSTALO: Potpisnik izričito izjavljuje da je ovlašten odnosno opunomoćen za davanje narudžbe i odgovaran je za točnost, cjelovitost i istinitost ove izjave. Naručitelj ovime daje izričiti pristanak da ga Izvršitelj narudžbe može kontaktirati u svrhu promidžbe i u sklopu toga slati mu telefaks poruke, elektroničku poštu uključujući SMS poruke. Naručitelj može ovo odobrenje u svako doba pisanim putem opozvati, s time da takav opoziv odobrenja ne utječe na sklopljeni Ugovor.

9. ZAVRŠNE ODREDBE: 9.1. Na ovaj Ugovor primjenjuje se isključivo hrvatsko materijalno pravo uz isključenje odredbi međunarodnog privatnog prava o mjerodavnom pravu.

9.2. Za sve sporove koji mogu proizaći iz ugovornog odnosa ili u svezi s njime isključivo je nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.

9.3. Ovi Opći uvjeti ugovora objavljeni su na Internetskim stranicama Izvršitelja narudžbe sukladno važećim propisima.

9.4. Ovi Opći uvjeti ugovora primjenjuju se na sve ugovorne odnose zaključene nakon 1. travnja 2012.g.