Keep in Touch

Imate li pitanja, neki komentar ili ideju za nas?
Napišite nam nekoliko rečenica, odgovori ćemo Vam što prije.

Telefon

+385 1 640 7174

Email

office@iv-nakladnistvo.hr

Adresse

Prilaz Ivana Visina br. 7, 10000 Zagreb

1. OPĆE ODREDBE

1.1. Općim uvjetima ugovora trgovačkog društva IV Nakladništvo d.o.o., Prilaz Ivana Visina 7, 10 000 Zagreb, OIB: 61651285801 (dalje u tekstu: “Izvršitelj narudžbe“) uređuju se odnosi između naručitelja i Izvršitelja narudžbe u odnosu na narudžbu tiskanja i objave oglasa naručitelja (dalje u tekstu: “Narudžba“). Na odnose koji nisu posebno uređeni Općim uvjetima ugovora primjenjuju se odgovarajući propisi Republike Hrvatske kao i pravna stečevina Europske Unije u primjenjivom opsegu i sadržaju na način da nadopunjuju odredbe Općih uvjeta ugovora.

1.2. Naručitelj izjavljuje da je suglasan da reklamno oglašavanje izvede Izvršitelj narudžbe odnosno po diskreciji Izvršitelja narudžbe International Police Association – Hrvatska sekcija u svojstvu suradnika Izvršitelja narudžbe. Potpisnik Narudžbe izričito izjavljuje da je ovlašten na potpisivanje Narudžbe, zastupanje naručitelja i sklapanje ugovora s Izvršiteljem narudžbe koji sukladno toč. 6 Općih uvjeta ugovora nastaje u trenutku primitka Narudžbe od strane Izvršitelja narudžbe. Ugovor kao i sve njegove izmjene i dopune valjani su isključivo ukoliko su sačinjeni u pisanom obliku. Potpisnik narudžbe prihvaća da pored naručitelja osobno i solidarno odgovara za ispunjenje ugovornih obveza.

 

2. KORESPONDENCIJA I USMENI DOGOVORI

Sva komunikacija vezana uz Narudžbu/ugovor obavlja se isključivo pisanim putem, putem pisma, telefaksa i/ili e-maila uz obavezno navođenje broja Narudžbe/ugovora. Zaposlenici i suradnici Izvršitelja narudžbe nisu ovlašteni davati bilo kakva usmena očitovanja u odnosu na Narudžbu/ugovor. Usmeni dogovori smatrat će se nepostojećim, a proizvodit će pravne učinke isključivo ukoliko ih pisanim putem odobri Izvršitelj narudžbe.

 

3. POTVRDA O NARUDŽBI, RAČUN

Izvršitelj narudžbe će po primitku Narudžbe izdati naručitelju potvrdu o narudžbi/račun. Potvrda o narudžbi smatrat će se računom samo u slučaju da je plaćanje cijene koja je navedena u Narudžbi izvršeno unaprijed. U protivnom, račun se dostavlja naručitelju prilikom isporuke proizvoda.

 

4. PLAĆANJE I ZAKAŠNJENJE U PLAĆANJU

4.1. Ukoliko u pojedinom računu ili samoj Narudžbi nije drugačije određeno, račun dospijeva na naplatu u roku od 8 dana od dana izdavanja. U slučaju zakašnjenja u plaćanju, obračunavaju se zatezne kamate u visini određenoj mjerodavnim propisima Republike Hrvatske. Plaćanje se vrši na bankovni račun naznačen od strane Izvršitelja narudžbe.

4.2. Naručitelj se obvezuje nadoknaditi Izvršitelju narudžbe sve izdatke i troškove kao i svu štetu koje je Izvršitelj narudžbe snosio odnosno koju trpi zbog nepravovremenog plaćanja računa od strane naručitelja, uključujući i neograničavajući se na trošak korespondencije, poštarinu, sudske, upravne i javnobilježničke pristojbe, trošak prikupljanja podataka i pribavljanja odgovarajućih potvrdi te vršenja uvida u mjerodavne registre, izdatke na ime angažiranja odvjetnika, kao i sve ostale izravne i neizravne troškove naplate uključujući i one koji nastanu Izvršitelju narudžbe zbog angažiranja trećih osoba radi posredovanja u naplati potraživanja.

 

5. DOKUMENTACIJA (PODLOGE) ZA TISAK I KOREKTURNI (PROBNI) OTISAK

Naručitelj se obvezuje dostaviti Izvršitelju narudžbe odgovarajuće podloge za tisak u roku određenom od strane Izvršitelja narudžbe. Ukoliko podloge za tisak nisu dostavljene u zadanom roku, ili ako iste prema procjeni Izvršitelja narudžbe nisu podobne za tisak, Izvršitelj narudžbe će sam sastaviti tekst oglasa. U slučaju zakašnjenja naručitelja, Narudžba se smatra uredno ispunjenom od strane Izvršitelja narudžbe ukoliko su u oglasu navedeni tvrtka i sjedište naručitelja pravne osobe, odnosno ukoliko je naručitelj fizička osoba njezino ime i prezime te adresa. Prije tiskanja, naručitelju će biti dostavljen korekturni (probni) otisak koji se naručitelj obvezuje provjeriti i vratiti Izvršitelju narudžbe. Prilikom dostave korekturnog otiska naručitelju, Izvršitelj narudžbe ovlašten je odrediti naručitelju primjereni rok za korigiranje korekturnog otiska, protekom kojeg se korekturni otisak smatra prihvaćenim i odobrenim. Po isteku roka nikakve izmjene ili zahtjevi za izmjenama ne mogu se provesti odnosno uvažiti. Ukoliko nije drugačije određeno u Narudžbi odnosno pisanoj korespondenciji između naručitelja i Izvršitelja narudžbe, rok za korigiranje korekturnog otiska iznosi 8 dana. Zbog tehničkih i vremenskih ograničenja, Izvršitelj narudžbe u mogućnosti je dostaviti samo jedan korekturni otisak. Izmjene dostavljene putem telefaksa ili e-maila bit će prihvaćene i provedene od strane Izvršitelja narudžbe, bez preuzimanja ikakve odgovornosti za točnost istih. Tiskanje se izvršava isključivo u klasičnoj 4-bojnoj offset tehnici (CMYK), pri čemu se posebne želje vezane uz boje, kao npr. Pantone ili RAL ne mogu izvesti, pa stoga nisu niti moguće. Tisak oglasa vrši se na temelju i u bojama s podloge za tisak koju izradi naručitelj, ukoliko se iste mogu reproducirati uz primjereni trošak. Rizik zbog mogućih pogrešaka prelazi na naručitelja u trenutku prihvata korekturnog otiska od strane naručitelja (odobrenja za tisak) odnosno u slučaju šutnje naručitelja, protekom ostavljenog roka. Moguća manja odstupanja od zadane boje i/ili prikaza, kao i razlike u boji kod tiska na različitom materijalu, uvjetovana su mogućnostima primijenjene tiskarske tehnike, te ne predstavljaju materijalni nedostatak proizvoda odnosno razlog za reklamaciju. Isto vrijedi i za moguća odstupanja između korekturnog otiska i tiska naklade, posebice ako papir na kojemu je izrađen korekturni otisak nije isti kao papir na kojemu je izvršen tisak naklade.

 

6. OBVEZUJUĆA PONUDA, STORNIRANJE

Narudžba koju zaprimi Izvršitelj narudžbe obvezuje naručitelja na kupnju i plaćanje te se ima smatrati obvezujućim i neopozivim prihvatom ponude od strane naručitelja. Ugovor se smatra zaključenim u trenutku kada Izvršitelj narudžbe primi Narudžbu od naručitelja. Narudžba se može valjano povući samo ako Izvršitelj narudžbe primi izjavu o povlačenju Narudžbe prije Narudžbe ili istodobno s njom. Uz izuzetak predviđen u toč. 7, nakon što Izvršitelj narudžbe zaprimi Narudžbu od naručitelja, naručitelj ne može jednostrano bez pristanka Izvršitelja narudžbe povući Narudžbu kako u cijelosti tako niti djelomično niti odustati od ugovora.

 

7. OSTALO

Potpisnik izričito izjavljuje da je ovlašten odnosno opunomoćen za naručivanje oglasa i potpisivanje Narudžbe te je odgovaran za točnost, cjelovitost i istinitost takve izjave volje. Potpisnik i naručitelj ovime potvrđuju da su u cijelosti upoznati s Politikom privatnosti Izvršitelja narudžbe koja je objavljena na mrežnim stranicama Izvršitelja narudžbe URL:http://www.iv-nakladnistvo.hr/ i da su upoznati s pravnom osnovom i svrhom prikupljanja i obrade osobnih podataka te potpisom Narudžbe daju suglasnost/privolu na obradu osobnih podataka. Potpisnik i naručitelj potpisom Narudžbe jamče da su ovlašteni na otkrivanje i davanje Naručitelju na daljnju obradu osobnih podataka osoba ovlaštenih na zastupanje naručitelja odnosno zaposlenika naručitelja u svrhe i sukladno uvjetima utvrđenim u Politici privatnosti Izvršitelja narudžbe. Naručitelj i potpisnik ovime daju izričit pristanak da ih Izvršitelj narudžbe može kontaktirati u svrhu promidžbe i u sklopu toga slati im telefaks poruke, elektroničku poštu uključujući i SMS poruke. Naručitelj i potpisnik mogu ovo odobrenje u svako doba pisanim putem opozvati, s time da takav opoziv odobrenja ne utječe na sklopljeni ugovor. Slanjem Narudžbe te njezinim primitkom od strane Izvršitelja narudžbe, naručitelj – fizička osoba uključujući i ne ograničavajući se na trgovca pojedinca, nositelja samostalne djelatnosti i obrta i sl., daje privolu Izvršitelju narudžbe da u svrhu objave oglasa i izvršenja Ugovora prikupi i obrađuje osobne podatke naručitelja. Ukoliko naručitelj fizička osoba, nakon što Izvršitelj narudžbe zaprimi narudžbu, uskrati privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka i zatraži prestanak daljnje obrade njegovih osobnih podataka na način da uskrata takvog odobrenja onemogućuje Izvršitelja narudžbe u ispunjenju ugovora, smatrat će se da je uskratom privole naručitelj odustao od ugovora te se obvezuje platiti Izvršitelju narudžbe odustatninu u iznosu koji odgovara punoj – bruto cijeni proizvoda. Odustatnina dospijeva na naplatu u trenutku kada Izvršitelj narudžbe zaprimi uskratu privole za prikupljanje i/ili obradu osobnih podataka naručitelja fizičke osobe.

 

8. ZAVRŠNE ODREDBE

8.1. Na ovaj Ugovor primjenjuje se hrvatsko materijalno pravo uz isključenje odredbi međunarodnog privatnog prava o mjerodavnom pravu.

8.2. Za sve sporove koji mogu proizaći iz ugovornog odnosa ili u svezi s njime uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu isključivo je nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.

8.3. Ovi Opći uvjeti ugovora objavljeni su na Internetskim stranicama Izvršitelja narudžbe i u Narodnim novinama Republike Hrvatske sukladno važećim propisima.

8.4. Ovi Opći uvjeti ugovora primjenjuju se na sve ugovorne odnose zaključene nakon 14. rujna 2018.g.